Gæðasjórnun

Graphic Shapes

STEFNUMÓTUN

Í allri starfsemi er þýðingarmikið að hafa skýra og skilvirka stefnu. Án hennar er starfsemin líkt og stefnulaust skip á rúmsjó. Við mótun hennar er mikilvægt að fylgja viðurkenndri aðferðafræði svo stefnan verði árangursrík og skili starfseminni þangað sem til er ætlast.  

Business Graphs

STRAUMLÍNUSTJÓRNUN

Skilvirkir verkferlar, hagkvæm lausn verkefna og aðrar aðgerðir til að viðhalda eða auka arðsemi með minni tilkostnaði eru þættir sem öllum skipulagsheildum er hollt að skoða reglulega.  Við slíka skoðun er mikilvægt að viðhalda sömu gæðum í þjónustunni eða bæta þau.​

Business Graphs
Business Graphs
Gradients
Graphic Chart
Graphic Shapes
Business Graphs
Abstract Shapes
Graphic Shapes
Graphic Shapes

KOSTNAÐARSTJÓRNUN

Skilvirkni og hagkvæmni eru mikilvægar í öllum rekstri. Reglulega er rétt að skoða reksturinn og greina hvort mögulegt sé að gera hann hagkvæmari án þess að ganga á þjónustustig eða gæði þjónustunnar. Skoðun verkferla og vinnufyrirkomulags getur verið hluti af slíkri skoðun til að tryggja ávallt skilvirka framkvæmd vekefna og þjónustu. Þrátt fyrir að hér sé oftast lögð áhersla á greiningu kostnaðar þá er tekjuhlið starfseminnar líka mikilvæg. Sú hlið þarf ekki að vera óhagganleg – ýmsir nýir tekjumöguleikar geta leynst víða ef að er gáð. 

​ÁRANGURSMÆLINGAR

Hverskyns mælingar á árangri eru þýðingarmiklar í rekstri fyrirtækja og stofnana.  Í upphafi er þýðingarmikið að setja markmið og skipuleggja auk þess reglubundnar mælingar á því hvernig til tekst að ná þeim. Mikilvægt er að merkmið séu Nákvæm og afmörkuð (Specific), Mælanleg (Measurable), Raunhæf (Attainable), Viðeigandi (Relevant) og Tímasett (Time Bound) – SMART.

BREYTINGASTJÓRNUN

Innleiðing breytinga innan skipulagsheilda getur verið áskorun. Svo tryggja megi eins og kostur er að breytingar nái tilætluðum árangri er þýðingarmikið að nýta sér aðferðafræði breytingastjórnunar. Hún felur í sér faglega nálgun á viðfangsefninu þar sem m.a. er hugað að skýrri kynningu fyrir starfsfólki, þeim haldið upplýstu í öllu breytingarferlinu og tilætlaður árangur sé öllum ljós.

VIÐSKIPTAÁÆTLANIR

Faglegur undirbúningur og raunhæfar áætlanir eru forsenda þess að viðskiptahugmynd geti orðið að veruleika.  Við þekkjum vel hvernig undirbúningi skuli háttað til að hrinda hugmynd í framkvæmd með árangursríkum hætti. Stefnumótun, markaðsáætlanir, rekstrar- og sjóðstreymisáætlanir og mótun fjármögnunarleiða eru dæmi um þætti sem eiga heima í góðri viðskiptaáætlun. 

FJÁRMÁLALÍKÖN

Gott getur verið fyrir alla starfsemi að fá utanaðkomandi aðila til að vinna rekstrar-, efnahags- og sjóðstreymisáætlanir.  Við hjá Skilvirk Viðskiptaráðgjöf gerum hverskyns rekstrar- og önnur fjármálalíkön aðlöguð að þörfum viðskiptavina. 

SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ

Auknar væntingar eru til fyrirstækja og stofnana að þau axli ábyrgð í því samfélagi sem þau starfa. Það snýst ekki eingöngu um að fara að lögum og reglum heldur líka að bera virðingu fyrir umhverfinu samborgurum sínum og samfélaginu í heild. Það er þýðingarmikið fyrir stjórnendur fyrirtækja og stofnana að móta stefnu um samfélagslega ábyrgð og sýna í verki að hugur fylgi máli. Sýnt hefur verið fram á að það sé hagur fyrirtækja og stofnana til lengri tíma að sýna góð fordæmi á þessu sviði.

ISO 9001:2015

Svo stjórnkerfi skili þeim árangri sem þeim er ætlað að gera er mikilvægt að vanda vel undirbúning og innleiðingu þeirra.  Í framhaldinu þarfnast þau stöðugrar kerfisbundinnar rýni.  Ein tegund kerfisbundinnar rýni eru innri úttektir en þær þarf ávallt að framkvæma þegar um vottuð stjórnkerfi er að ræða. 

Skilvirk Viðskiptaráðgjöf veitir faglega þjónustu á þessu sviði bæði við undirbúning og innleiðingu stjórnkerfa og innri úttektir eða aðra kerfisbundna rýni.  Við framkvæmum innri úttektir í samræmi við ISO 19011:2018 um úttektir stjórnunarkerfa.

EFQM/CAF

EFQM (European Foundation for Quality Management) er sjálfsmatslíkan sem þróað hefur verið til að meta stjórnunarlegan þroska í fyrirtækjum. CAF-líkanið er samsvarandi en það hefur verið aðlagað að opinberri stjórnsýslu. Með mati á stjórnunarlegum þroska er hægt að greina hvað betur megi fara í stjórnskipulagi og stjórnun almennt í skipulagsheildum. Einn af ráðgjöfum okkar hjá Skilvirk Viðskiptaráðgjöf hefur farið í gegnum ítarlega þjálfun við notkun EFQM líkansins við mat á fyrirtækjum og lokið henni sem viðurkenndur EFQM matsmaður (EFQM Assessor).

ÍST 85:2012
JAFNLAUNAKERFI

Jafnlaunastaðall gefur fyrirtækjum og stofnunum tækifæri til að koma upp, innleiða, viðhalda og bæta stjórnun jafnlaunamála hjá sér og afla sér vottunar um að konur og karlar sem þar starfa njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. 

FYRIR FREKARI UPPLÝSINGAR
Mynd af Garðari Jónssyni
Garðar Jónsson
Mynd af Álgheiði Evu Óladóttur
​Álfheiður Eva Óladóttir